صفحه یک لبه گرد

این لبه همانند لبه مربعی دارای سطحی ضخیم و مربعی شکل است که نوک آن شیب کوچکی دارد.

لبه مربعی

این نوع لبه مربعی شکل است. در قسمت بالایی لبه انحنای کوچکی وجود دارد که با این حال ضخامت سطح کاملاً حفظ میشود.

لبه تمام گرد

این صفحه لبه کاملاً گردی دارد که ضخامت سطح را حفظ میکند.

لبه شیاردار

این طـرح ، سبـکی سنتـی دارد و دارای یک قــوس مقـعر است که به قــوس محـدب تبدیـل می شود.

طرح لبه کلاسیک

این لبه دو تکه زاویه دار را به هم متصل می کند تا سطح ضخیم تر به چشم برسد.

لبه نیمه گرد

لبه ای که در قسمت بالا کاملاً گرد است و در قسمت پایین آن پهن و مسطح شده و لبه ای صاف را ایجاد میکند.