سری Nebula

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت
  • آلبدو – Albedo

  • آلتِیر – Altair

  • داریا Daria

  • دورادوس Doradus