صورتی و قرمز

صورتی و قرمز

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت