زرد و نارنجی

زرد و نارنجی

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت