سری Zen

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت
 • آنسی Unsui

 • تائو Tao

  قالب جانبو

  Jumbo format

  فینیش براق

  Polished finish

 • کنشو Kensho

 • گاداتسو – Gedatsu

  قالب استاندارد

  Standard format

  فینیش براق

  Polished finish